تورنادو آبی

تورنادو استخوانی

تک گل راین صورتی

تک گل راین کرم

حاشیه راین صورتی

حاشیه راین کرم

 

رایت آبی لوستر

راین زمینه سفید لوستر

راین سفید لوستر

راین صورتی لوستر

راین کرم لوستر

پاسارگاد صورتی تیره براق

پاسارگاد صورتی روشن براق

 

پاسارگاد قهوه ای تیره براق

پاسارگاد قهوه ای روشن براق

 

تک گل پاسارگاد صورتی تیره براق

حاشیه پاسارگاد صورتی تیره براق

مارکر بژ مات

مارکر چرم صورتی

 

مارکر سفید براق

مارکر سیلور

مارکر قرمز براق

مارکر مات قهوه ای

مارکر مشکی

مارکر نارنجی براق

گل لیلیوم بژ

لیلیوم زمینه بژ

 

حاشیه درسا

درسا آبی براق

درسا سبز فسفری

درسا سفید براق

درسا قرمز براق

درسا کرم براق

درسا نقره ای براق

 چرمینه بژ

چرمینه سفید

 

چرمینه قرمز

چرمینه قهوه ای

چرمینه مشکی

 

چرمینه موزائیک

 

 

 

حاشیه چرمینه

 آتینا زمینه آبی

آتینا زمینه کورال

گل آتینا آبی

گل آتینا کورال


هاله بنفش

هاله سفید